Hans Janssen zonweringen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hans Janssenzonweringen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hans Janssen zonweringen verstrekt.

Hans Janssen zonweringen, gevestigd aan de Muschbergweg 16 5641 BP eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hansjanssenzonweringen.nl
Muschbergweg 16
5641 BP eindhoven
tel: 0654968554

Hans Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hans Janssen zonweringen.

Hij/zij is te bereiken via nfo@hansjanssenzonweringen.nl
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hansjanssenzonweringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
Hans Janssen zonweringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hans Janssen zonweringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt
of een bestaande overeenkomst wordt beƫindigd worden de gegevens
niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hans Janssen zonweringen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hans Janssen zonweringen gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans Janssen
zonweringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens
overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@hansjanssenzonweringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.

Hans Janssen zonweringen wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hans Janssen zonweringen neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens
niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@hansjanssenzonweringen.nl